Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
1. Algemeen. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MJ Seats, hierna te noemen Verkoper en Koper, de wederpartij van Verkoper, waarop Verkoper deze voorwaarden van toepassing heft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Verkoper, voor de uitvoering waarvan
derden dienen te worden betrokken. Een algemene verwijzing door de Koper naar andere Algemene voorwaarden leidt niet tot toepassing daarvan. De toepassing van enige algemene voorwaarden van Koper wordt door Verkoper
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een of meerdere van deze bepalingen van deze voorwaarden (ver)nietig(d) zouden zijn of worden, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dit geval van nietigheid van
bepalingen zullen Koper en Verkoper gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, die niet aan vernietiging blootstaat.

2. Aanbiedingen en offertes. Alle door Verkoper gedane algemene aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een individuele prijsopgave aan de Koper bindt de Verkoper
uitsluitend indien deze schriftelijk is gedaan en indien de Koper deze voor afloop van de daarin genoemde expiratiedatum aanvaardt. Verkoper kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de koper, naar termen
van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de
aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de Verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
Verkoper anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte bergrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of
offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, exclusief de kosten van verpakkingen, vervoer en verzekering, tenzij anders aangegeven.

3. Annuleren. De vorderingen van Verkoper op de Koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen: Indien de Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; Indien na het sluiten van de
overeenkomst Verkoper omstandigheden ter kennis komen die Verkoper goede gronden geven te vrezen dat Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; Indien Verkoper bij Koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft
zekerheid te stellen voor nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde voorvallen is Verkoper bevoegd deze verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de
overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Verkoper om schadevergoeding te vorderen.

4. Levering. Tenzij anders overeengekomen, geschied levering af winkel/ atelier van Verkoper. De Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden
gesteld. Indien de Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructie, noodzakelijk voor levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de Koper. De Koper zal in dat geval alle
aanvullende kosten verschuldigd zijn. Komen Verkoper en Koper bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij Verkoper bij het sluiten van de overeenkomst aan Koper de vastgestelde condities heeft
medegedeeld. Verkoper behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uigevoerd kan Verkoper de uitvoering van die onderdelen die tot
een volgende fase behoren opschorten tot dat de Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Verkoper is bevoegd deelleveringen afzonderlijk te facturen. Indien Verkoper gegevens behoeft
van de Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan Verkoper ter beschikking heeft gesteld. Indien Verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een
opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de Koper Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. Indien door Verkoper of door
Verkoper ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Koper of een door Koper aangewezen locatie, draagt Koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid
gewenste faciliteiten.

5. Garantie. Verkoper garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. De garantie geldt gedurende een periode van 6
maanden na levering. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Verkoper de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan naar keuze van
Verkoper vervangen of zorg dragen voor herstel. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van
Verkoper, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met
hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Verkoper in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade. Indien de door Verkoper
verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

6. Monsters en modellen. Indien door Verkoper een model of monster is getoond of verstrekt aan Koper, dan stemt de zaak daarmee overeen, tenzij het verstrekken gold als wijze van aanduiding. Bij stof-, kunstleder-, en echt
lederstalen is er altijd sprake van aanduiding. Kleuren kunnen bijvoorbeeld per batch enigszins afwijken.

7. Eigendomsvoorbehoud. Verkoper blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

8. Onderzoek, reclames. De Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Koper toe onderzoek of kwaliteit en
kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering
schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Een niet zichtbaar gebrek dient de Koper binnen acht
dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Verkoper met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Verkoper gerechtigd alle kosten voor
reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrij- kosten in rekening te brengen. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst Koper gebrekkige zaken
te routeneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper en op de wijze zoals door Verkoper aangegeven.

9. Risico-overgang. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Koper over op het moment waarop deze aan Koper juridisch en/ of feitelijk worden geleverd en daar mee in de macht van Koper of van een door Koper aan te wijzen derden worden gebracht.

10. Wijziging van de overeenkomst. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/ of aan te vullen, zullen partijen
tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/ of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden
beïnvloed. Gebruiker zal de Koper zo spoedig mogelijk hier van op de hoogte stellen. Indien de wijziging en/ of aanvulling op de overeenkomst financiële en/ of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker de Koper hierover tevoren
inlichten. Indien een vast tarief is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging en/ of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft. In afwijking van het te dezen
bepaalde zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en/ of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegekend.

11. Prijsverhoging. Indien Verkoper met de Koper bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder
voorbehoud is opgegeven. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de Koper de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de
verhoging, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de Koper gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden, indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge wet.

12. Betaling. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling netto contant plaats te vinden bij levering. Indien betaling niet contant plaatsvindt, dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Verkoper aan
te geven wijze en in valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Koper van rechtswege in verzuim; de
Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1.25% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval wettelijke rente geldt. In geval van faillissement, surseance van
betaling of curatele zijn de vorderingen van Verkoper en de verplichtingen van de Koper jegens Verkoper onmiddellijk opeisbaar. Door Koper gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde
rente en kosten en in tweede plaats ter voldoening van de opeisbare facturen met de oudste datum, zelfs al wijst de Koper een andere volgorde van toerekening aan.

13. Incassokosten. Is de Koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. In ieder geval is
de Koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien
Verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoedding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens
voor rekening van Koper.

14. Vrijwaringen. Koper vrijwaart Verkoper voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden
gebruikt.

15. Aansprakelijkheid. Indien door Verkoop geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Verkoper jegens Koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “garanties” is geregeld. Wanneer de producent van een
gebrekkige zaak aansprakelijk is voor vervolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor
indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Verkoper is uitgegaan van door de
Koper verstrekt onjuiste en/ of onvolledige gegevens. Onverminderd het bovenstaande is Verkoper niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/ of grove schuld en/ of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig
of oneigenlijk gebruik van Koper. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijk voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoper of zijn ondergeschikten.

16. Overmacht. Partijen zijn niet gehouden tot nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in
het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,
voorzien of niet-voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen doch waardoor Verkoper niet in staat is verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Verkoper worden daaronder begrepen. Verkoper heeft
ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan
de andere partij. Voor zoveel Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke
overeenkomst.

17. Geschillen. Alle geschillen, waaronder inbegrepen die welke/ door een partij als zodanig worden beschouwd voortvloeiende uit, of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de
betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel in feitelijke als in juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter binnen wiens ambtsgebied Verkoper is gevestigd.

18. Toepasselijk recht. Op elke overeenkomst tussen Verkoper en de Koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.